ประกาศ
เรื่อง : เรื่อง การสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเภอธารโต
  รายละเอียด :

 ตามที่ได้มีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยช้างป่าทำลายทรัพย์สินของราษฎร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เมื่อเวลา 01.00 น. ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

บัดนี้ สาธารณภัยในเขตพื้นที่ที่ตามประกาศดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน