ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 4/255
209
11 มี.ค. 2556
102 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 3/2556
205
12 ก.พ. 2556
103 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2556
193
06 ก.พ. 2556
104 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2556
206
22 ม.ค. 2556
105 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
360
07 ธ.ค. 2555
106 ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
539
29 ต.ค. 2555
107 การขึ้นทะเบียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557
201
29 ต.ค. 2555
108 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การประเมินภาษีป้ายและการชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
270
01 ต.ค. 2555
109 ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่หวาด อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2556 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
01 ต.ค. 2555
110 ประกาศแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2553 ถึง ปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
01 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13