ประกาศ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
25 เม.ย. 2565
2 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 มี.ค. 2565
3 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
24 มี.ค. 2565
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 มี.ค. 2565
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
25 ก.พ. 2565
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 ก.พ. 2565
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 ม.ค. 2565
8 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
26 ม.ค. 2565
9 นโยบายไม่รับของขวัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 ม.ค. 2565
10 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
392
20 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11